അതിര്...

Nisha Sukesh [1996 CE]

പലായനങ്ങൾക്ക് ഭൂപടമില്ല.
അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകത്ത്
നിസ്സഹായതയുടെ
ഒട്ടിയ വയറിൻമേൽ
തുരുമ്പെടുക്കാറായ
ചൂണ്ടു പലകകളിൽ
നിങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടത്….
ഞങ്ങൾ പലായനം ചെയ്യേണ്ടവർ.
 
അഴുകിയ അധികാരത്തിൻ്റെ 
ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ.
 
ഒലിച്ചുപോകുന്ന 
മണ്ണിനു മുകളിൽ
കാൽ വിരൽ കൊണ്ട്
വരകൾ വരച്ച്,
അതിന് മുകളിൽ 
നിങ്ങളും ഞങ്ങളും 
ഒരുമിച്ച് പണിത വരമ്പുകൾ,
മതിൽക്കെട്ടുകൾ.
 
പിന്നെ എന്നാണ്
നിങ്ങൾ ഉടമസ്ഥരും
ഞങ്ങൾ
അഭയാർത്ഥികളുമായത്?
 
ഒരു നാൾ മഴയും പുഴയും
നമ്മോട് പറഞ്ഞതാണ്
ഈ മതിൽക്കെട്ടുകൾ
പോരാതെ വരുമെന്ന്.
WhatsApp