From The Editor’s Desk

From The Editor’s Desk    ജീവിതത്തിന്റെ യൗവ്വനകാലത്തു മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലുടനീളം തുടരേണ്ടതാണു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിലെ സർഗ്ഗാത്മകത അതു പോലെ തുടരുകയും കൂടുതൽ ബൃഹത്തായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്ത…

വിജയൻ ചില വിയോജിപ്പുകൾ … 

വിജയൻ ചില വിയോജിപ്പുകൾ …  ശ്രീനാഥൻ എസ് [1977-82 EEE] ഓ. വി. വിജയൻ  എന്ന മഹാപ്രതിഭയോടുള്ള ചില വിയോജിപ്പുകൾ  വിനയപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തിനു മുമ്പ്  തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ എന്റെ ചില ധാരണകൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്.…

ഡാ…

ഡാ… നിരഞ്ജൻ [1985-89 ME] ജോണിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലെ ഒരു ബീഡി കത്തിക്കലിനിടയിലേക്ക് അപ്സരാ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഗന്ധർവ്വനെപ്പോലെ ഇറങ്ങിവന്ന ഷെൽവി നക്ഷത്രങ്ങളെന്നപോൽ ആകാശത്തടയാളപ്പെടുത്തിക്കാണിച്ച രണ്ടു ചാരായഷാപ്പുകൾക്കിടയിലെ ലഹരിയുടെ പ്രകാശവർഷങ്ങൾ രണ്ട് ബഹിരാകാശപേടകങ്ങളുടെ പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ തൂങ്ങിയ…

ചുവന്ന കണ്ണുള്ള രാത്രി

ചുവന്ന കണ്ണുള്ള രാത്രി… നിരഞ്ജന്‍ [1985-89 ME] കേവലമായ ഒരു ഗൃഹാതുരതയുടെ ആഘോഷമല്ല കാമ്പസിലെ ഓര്‍മ്മകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കുകള്‍. അവനവനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത നിര്‍ണായകമായ ഒരു കാലത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരികെക്കിട്ടുന്ന ഒരു…

WhatsApp