നീതിക്കും തുല്യതയ്ക്കും വേണ്ടി

നീതിക്കും തുല്യതയ്ക്കും വേണ്ടി ലക്ഷ്‌മി   (CS 2009) രാജ്യത്തെ  ഒരു വിഭാഗം  പൗരൻമാരെ രണ്ടാംകിടയായി താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയാണ് മോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പൗരത്വനിയമം. മതേതര ഇന്ത്യയുടെ അവസാനശ്വാസം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ജനലക്ഷങ്ങൾ തെരുവിലങ്ങി പോരാടുകയാണ്.…

WhatsApp