ബാൽക്കണിയിലെ പൂന്തോട്ടം!!

ബാൽക്കണിയിലെ പൂന്തോട്ടം!! ഫഹദ് ടി ഹാരിസ്  2010 CE ബാൽക്കണിയിലെ ചെടികൾക്ക് പതിവുപോലെ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഞാൻ. എന്റെ ലോകത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ പലയിടത്തു നിന്നും ഞാൻ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചെടികൾ. ആ ജോലി ഭംഗിയായി…

നഗരം പണിതവർ

നഗരം പണിതവർ നിഷ സുകേഷ് 1996 CE പ്രൗഢഗംഭീരം എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചില പഴയ തറവാടുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ..ചായം പൂശീയ വലിയ വിരുന്നു മുറികൾക്കുമപ്പുറംനീണ്ട ഇടനാഴികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചഇരുണ്ട കുഞ്ഞു മുറികൾ..ചോരപ്പാടുണങ്ങിയചുമർചിത്രങ്ങൾ. ഈ നഗരം എന്നെ…

കരിങ്കടലിലെ പ്രവാസ ജീവിതം

കരിങ്കടലിലെ പ്രവാസ ജീവിതം സജിവർക്കി 2000 ME കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തിയാട്ടി ഉറക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം അമ്മയും തൊട്ടിലും താരാട്ടുപാട്ടുമൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നോൽസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്ങിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്നത്.. ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയ അത്രത്തോളം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിൽ…

The Voice of Silence

The Voice of Silence Nandana Prakash I slithered on to a bare trunk,A trunk that I was unfamiliar to.Its branches a stranger,Yet giving a comforting…

WhatsApp