Pushpa Poems

കവിതകൾ Pushpa Baby ThomasW/o Baiju Kalluparambil 1992 EC ദിവസങ്ങൾ ഓരോരോഭാവത്തിലും, താളത്തിലും വിടരുന്നദിവസങ്ങൾ അരിശത്താൽചുട്ടുപൊള്ളുംദിനങ്ങൾ കലമ്പുംപാത്രങ്ങൾ , ഉടയുംചില്ലുഗ്ലാസ്സുകൾ , എരിവേറുംകറികൾ, തറപൊളിയ്ക്കുംചുവടുകൾ കാൽവിരലുകൾ അവിടിവിടെതട്ടുമ്പോൾ വേദനയല്ല ,അരിശമാണ് നിറകന്തലവരെനിറയുക .…

Poems – Babudas

മൂന്ന് കവിതകൾ Babudas 2011 EE ഒടിയൻ നിലാവിൽകുളിച്ചൊരാപാതിരാനേരംകൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞൊരാപാടവരമ്പിലായ്ചാടിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടാർത്തുല്ലസിച്ചിവർകൂകിവിളിച്ചുതിമർത്തൊരുകാലം പുറകെകുതിക്കുന്നവേലിപോലായുംഉയരംമാറുന്നകമ്പുപോലായുംഇരുകാലിലായുന്നനായായ്കിതച്ചുംഒറ്റക്കൊമ്പൻകാളകളിച്ചുംഇരുളിൽമറയുന്നരൂപമായ്വന്നതിൽപലരുംപേടിച്ചകഥയുണ്ട്പറയാൻ നിറവയറായൊരുപെണ്ണിനെകണ്ടാൽഉള്ളിലെകുഞ്ഞിനെതേടുന്നൊരത്രേദേഹത്തിലണിയുന്നൊരൊടിമരുന്നാകാൻഗർഭത്തിലുള്ളൊരുകുഞ്ഞതുവേണംഇവരെപേടിച്ചന്തിമയങ്ങിയാൽപെണ്ണിവരാരുംപുറത്തിറങ്ങീല ഒടിവിദ്യയേറ്റൊരുദേഹമോപിന്നെയാഒടിയെന്റെയാത്മാവുപേറിടുന്നല്ലോഏകമായലയുന്നൊരാദേഹമകലെസ്വയമൊടുങ്ങാനുള്ളവഴികൾതിരയും ഉടയാടയണിയാത്തദേഹത്തിലാണേൽകാണാതൊളിപ്പിച്ചകാച്ചിരുമ്പുണ്ടേൽപതറാതെനെഞ്ചുംവിരിച്ചങ്ങുനിന്നാൽപകൽപോലെയിവരെതെളിഞ്ഞങ്ങുകാണാംഇരുളിൽമറയുന്നൊരൊടിയനെകാണാൻപഴമക്കാർചൊല്ലിയൊരുവിദ്യയിതാണേ പാടവരമ്പിന്നുറോഡുകളായിഇരുളിനെപിളരുന്നവഴിവിളക്കായികാടുംമേടുംവീടാൽനിറഞ്ഞുഒടിയനൊളിക്കാനിടവുംകുറഞ്ഞുകാണുന്നില്ലിന്നാരുംകേൾക്കുന്നില്ലൊരുകഥയുംഒടിയന്റെമായകളുമിരുളിൽമറഞ്ഞു ആദ്യപ്രണയം പുലർകാലമീകൊച്ചുപുൽനാമ്പിലുടലിട്ടഒരുമഞ്ഞുതുള്ളിപോലാദ്യപ്രണയംഇത്രമേൽനൈർമല്യമോടെപിറന്നൊരാകുളിരോലുമൊരുതെന്നലീപ്രണയംഒന്നുമേതിരികെയാശിച്ചിടാതുറവിട്ടതളിരാർന്നൊരനുഭവമീപ്രണയം വിറയാർന്നഹൃദയത്തുടിപ്പായിരുന്നെന്നിൽആദ്യമായ്ചാരെനീവന്നനാളിൽനിന്നെത്തുടർന്നുകൊണ്ടാവഴിവച്ചൊരെൻപാദങ്ങളെന്തെതളർന്നിരുന്നുആചിരിപോലെമാറ്റേറുമൊരുപുഞ്ചിരിവേറേതുമില്ലെന്നപോലിരുന്നുആമധുമൊഴിപോലെയീഭൂവിൽമറ്റൊരുമൊഴിപോലുമുദയംചെയ്യാത്തപോൽ എന്നുമീപുലരൊളിതഴുകിയുണർത്തിയപൂക്കൾനിനക്കുള്ളതായിരുന്നുമാമലയേറിയുദിച്ചുവരുന്നൊരാസൂര്യന്റെചിരിയുംനിനക്കുള്ളപോൽപാതിമയങ്ങിയകണ്ണിൽതെളിഞ്ഞൊരെൻകനവിൽനിറഞ്ഞതോനിൻരൂപവും രാവിന്റെമാറിലെഅമ്പിളിക്കലയോടുകുശലംപറയാൻതുടങ്ങിയതുംഇലകളെതഴുകിവരുന്നൊരാതെന്നലിൻകുളിരതുകൂടിപ്രിയമായതുംവിരസമായതുവരെകേട്ടൊരാകിളികളെകൊതിയോടെകേൾക്കാൻതുടങ്ങിയതുംനിന്നോടുള്ളൊരീപ്രണയകുസുമങ്ങൾഎന്നിൽവിരിഞ്ഞതിൽപിന്നെയല്ലോ നിന്നോടുപറയാനാശിച്ചവാക്കുകൾനിൻമുഖംകണ്ടതിൽഇടറിനിന്നുഎന്നിലൊളിപ്പിച്ചപ്രണയത്തളിരുകൾആനോട്ടമേറ്റത്തിൽവാടിയല്ലോപറയാതെയറിയാതെയൊരുകുഞ്ഞുതേങ്ങലിൽചാലിച്ചുചേർത്തതാണാദ്യപ്രണയംഇന്നുംതുറക്കാതെസൂക്ഷിച്ചുവച്ചൊരാപുസ്തകത്താളിലെപീലിപോലെമനസ്സിന്റെതാളുകൾക്കിടയിലൊളിപ്പിച്ചനിറമോലുമൊരുപീലിയാദ്യപ്രണയം   മഴയെകാത്ത് പെയ്തൊഴിഞ്ഞവാനിൽനോക്കിനിൻമിഴിയിണചൊന്നതുംനിൻവരണ്ടമേനികണ്ടുഎൻമനംമൊഴിഞ്ഞതുംഇനിയുമെന്റെവരവുനോക്കികാത്തുനിൽപ്പിലെന്നുനീനിന്റെവിരഹഭാരമേകുംവിങ്ങലിന്റെയലകളിൽഅന്നുവന്നുപുൽകിയൊരാരാവുമിന്നുമോർത്തുപോയ്ഇടിവെട്ടിമിന്നിഞാനന്നുനിന്നിൽചേർന്നനാൾവ്രീളാവിവശയാൽമിഴികൾകൂമ്പിനിന്നുനീഉദയസൂര്യനിൽനിന്നടർത്തിവച്ചകുങ്കുമംപടർന്നലിഞ്ഞപോലെത്തുടുത്തിരുന്നുനിൻമുഖംകാത്തിരുന്നുരുകിനിന്നനിന്മേനിപകർന്നൊരാപുതുമണമുള്ളിലെപ്രേമംവിടർത്തിയോപലകുറിചെറിയൊരുചാറ്റലായ്വന്നഞാൻനിൻസുഗന്ധത്തിനാൽകരുത്തനായ്മാറിയോകുത്തിയൊലിച്ചന്നുതീർത്തനീർച്ചാലുകൾഎൻനഖക്ഷധങ്ങൾപോൽനീറ്റലുണർത്തിയോനിന്നിലൊഴുകിത്തുടങ്ങിയോരുറവകൾവറ്റാതിരുന്നെങ്കിലെന്നോർത്തനാളുകൾപിരിയാതിരുന്നെങ്കിലെന്നോർത്തനിമിഷമേനീയുമീവേനലിൻനിഴലിൽമറഞ്ഞുപോയ് യാത്രപറഞ്ഞിത്രദൂരത്തിലെങ്കിലുംവരണ്ടനിൻനെഞ്ചിലെനീറ്റലറിഞ്ഞുഞാൻനിന്നിൽജ്വലിക്കുന്നവിരഹനാളങ്ങളാൽവെന്തൊരീനാളുകൾമറവിയിൽപൂഴ്ത്തുവാൻഇരുണ്ടുവീർത്തകാർമേഘപാളികൾക്കിടയിലായ്മിഴിവേകുംമഴവില്ലിൻതോളിലേറിയിനിയുമെനിന്നെയുണർത്തുവാൻകെട്ടിപ്പുണരുവാൻഇനിയേറെവൈകാതെയരികത്തണഞ്ഞിടുംഎന്നിലെപ്രേമത്തെനിന്നിൽപകരുവാൻപ്രിയയെനിന്നധരത്തിൽനനവുപകരുവാൻ…… Share on facebook…

ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിലെ തോക്ക്

ഗാന്ധിമ്യൂസിയത്തിലെതോക്ക് Raju Mohan1990 CE സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെതും ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരമായതുമായ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന ദിനം 1948 ജനുവരി 30 ആണ്. ലോകത്തെയൊന്നടങ്കം ദുഃഖക്കടലിലാക്കിയ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ – മഹാത്മാഗാന്ധി വധത്തിൻ്റെ – നാൾവഴികൾ സമകാലിക…

ഉറുമ്പുകളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ​

ഉറുമ്പുകളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ Arjith  1999 ME ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിന്ധു തല കുമ്പിട്ടിരുന്നു.മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞു.പണം … ടെക്സ്റ്റയിൽസിൽ പൂരത്തിന്റെ തിരക്കാണ് . സൂപ്പർവൈസർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കറങ്ങി ഡയ്‌നിങ് ഹാളിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.അവൾ…

Interview with Fareeda

Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Interview wih Fareeda Farida D. is an Arab gender researcher and poet, studying Arab women’s everyday…

WhatsApp