കാർട്ടൂൺ

SUNIL NAMBU Sunil: Engineering Graduate from NSS College of Engineering, Palakkad. Apart from Engineering, Cartoon, Animation and Painting are his favourite areas and he has…

പോസ്റ്ററുകൾ

ഒമർ ഷെരിഫ്  Omar: Engineering Graduate from NSS College of Engineering, Palakkad. He is a photographer and short film director also. Share on facebook Share on…

കറുത്ത ബാഡ്ജ് കുത്തിയ മൂന്ന് കവിതകൾ

കറുത്ത ബാഡ്ജ് കുത്തിയ മൂന്ന് കവിതകൾ പി.എൻ.ഗോപീകൃഷ്ണൻ Please click here to read in English 1948 ജനുവരി 30 ആ ശവശരീരം നോക്കി ജവഹർലാൽചുമരും ചാരിയിരുന്നു. തെറ്റിയിരിക്കുന്ന കണ്ണടമനുനേരെയാക്കി വെച്ചു.ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കാത്തപരിപൂർണ്ണതയിൽ…

Modi’s Decade in Numbers

Manoj K. C. The NDA government came to power under Mr. Narendra Modi in 2014, and they were re-elected in 2019. The key pillars of…

WhatsApp