Adv Bindu Ammini

ബിന്ദു അമ്മിണി

ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണജാതിമേധാവിത്വത്തിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹികസംസ്‌കാരമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഭരണവർഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ അതിനെ ഒരു നിയമസംസ്‌കാരമായും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ജാതിയും ജാതീയതയും ശക്തമായി വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് . ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി മനുസ്മൃതിയിലെ ആശയങ്ങളും ഹിന്ദുത്വതത്വങ്ങളും ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് . എന്നാൽ അതേ സമയം ചില അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുടെ ശ്റേണിയിലെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് . അതിനാൽ, അവർ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അധാർമ്മികമായി അത്തരം പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ജാതി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുകയും ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിക്തമായ ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങളെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഇരകൾ തന്നെ ഇതിനു മുതിരുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. എല്ലാ ജാതിഅധിഷ്ഠിതവിവേചനങ്ങൾക്കും എതിരായ യഥാർത്ഥ പോരാളികൾ, എപ്പോഴും ജാതിക്കും , ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും, എതിരെ ആത്മാർത്ഥമായി പോരാടാൻ ശ്രമിക്കും . അവർ എല്ലാ പുരോഗമന വിഭാഗങ്ങളോടും ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ, മേൽജാതിക്കാരുടെയും ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു . മനുസ്മൃതിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ദലിതുകളുടെയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെയും വംശഹത്യയിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സംഘപരിവാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . മതം, ജാതി, വംശം , ലിംഗം മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യുപിയിൽ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായ ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ ദളിതർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെയുള്ള ഹിന്ദുത്വയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ദളിതരുടെയും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെയും ചരിത്രം സവർണ്ണരും വരേണ്യരും ആണ് പൊതുവെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ജാതിവാദികളായ ഹിന്ദുക്കൾ ദളിതരുടെയും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെയും ചരിത്രം കൗശലപൂർവ്വം മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. അധഃസ്ഥിതരുടെ പേരിൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചില ലോബികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പൊതുവെ, കീഴാളർ ഒഴികെയുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആ ചരിത്രം. അവർ ദലിതരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അംബേദ്കറുടെയും മറ്റ് മഹാന്മാരുടെയും പേരിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷപദം കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദലിതർക്കുള്ള എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും ആസ്വദിക്കുകയും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും അർഹരായ ആളുകളെ അത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ദലിത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് . എന്നാൽ തീർച്ചയായും ചില അപവാദങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. സർവകലാശാലകൾ, സ്‌കൂളുകൾ, പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂളുകൾ, മാധ്യമങ്ങൾ, സിനിമാ ബിസിനസ്സ്, പൊതു സ്വകാര്യ തൊഴിൽ മേഖലകൾ തുടങ്ങിയവയിലൊന്നും ദളിതർക്ക് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. ന്യൂസ് ലോൺട്രി എന്ന സ്വതന്ത്രമാധ്യമസ്ഥാപനം ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി സത്യം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി. ദലിതുകളിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉചിതമായ പ്രാതിനിധ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാന തസ്തികകളിൽ.
വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ദലിതുകളിൽ രണ്ടാമത്തേതോ മൂന്നാമത്തേയോ നാലാമത്തെയോ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പെട്ടവരാണ് സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്നു കാണാം , ഒന്നാം തലമുറയിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വളരെ നാമമാത്രമാണ്. എന്റെ കാര്യവും അതുതന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി നിയമനത്തിന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അറിയിപ്പ് മെയിൽ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഒടുവിൽ അവർ അടിസ്ഥാനരഹിതമായി എനിക്ക് നിയമനം നിഷേധിക്കുകയും പിന്നീട് മറ്റ് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹി സർവ്വകലാശാലയിലെ നിയമ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഡീൻ (പ്രൊഫ.(ഡോ.) അഞ്ജുവാലി ടിക്കൂ) നെ ഞാൻ കാണുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നെ നേരത്തെ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് യോഗ്യതയുള്ള ഒഴിവിലേക്ക് എന്നെ നിയമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചും എന്റെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും അവർ എന്നോട് അന്വേഷിക്കുകയും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിരക്ഷരരാണെന്നും ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പെട്ടയാളാണെന്നും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നോട് സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ഡീൻ എന്നോടു കാണിച്ച സഹാനുഭൂതി വെറും നാടകമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അവർ മറ്റ് നിരവധി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിയമിച്ചു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം, നമ്മുടെ സ്വത്വം തന്നെയാണ് ഈ ഗുരുതരമായ വിവേചനത്തിന് കാരണം.
ജാതി സെൻസസ്
ബീഹാർ സംസ്ഥാനസർക്കാർ പൊതു ജോലികളിലും മറ്റും സംവരണം 75 ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ ജാതി സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ സംവരണശതമാനം ഉയർത്തിയത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിലവിലുള്ള 69 ശതമാനം സംവരണം ന്യായമായ പ്രാതിനിധ്യവും അധഃസ്ഥിതരുടെ ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ഒബിസി ക്വാട്ട 27 ശതമാനത്തിനപ്പുറം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്വാട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ ക്വാട്ടയ്ക്കും സർവേ ഫലങ്ങൾ കാരണമാകും. 1992 ലെ ഇന്ദ്ര സാഹ്‌നി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ( മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ കേസ് ) യിൽ സുപ്രീം കോടതി നിശ്ചയിച്ച സംവരണത്തിന്റെ 50 ശതമാനം പരിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വീണ്ടും ആരംഭിക്കാനും ഈ സർവേ നിമിത്തമാകുന്നുണ്ട്.


പോഷകാഹാരക്കുറവ്
ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള ഗ്രാമീണദളിതർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമാണ് പോഷകാഹാരക്കുറവ്. കീഴ്ജാതിക്കാരായ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റു കൾ നിരവധി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും നൂറുകണക്കിന് ദളിതരും ആദിവാസികളും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഓരോ വർഷവും മരിക്കുന്നുണ്ട്.
എൻസിആർബിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ
നാഷണൽ ക്രൈം ബ്യൂറോയുടെ 2019 ലെ രേഖകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ 16 മിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

പ്രതിദിനം പത്ത് ദളിത് പെൺകുട്ടികൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. 2017 ലെ NCRB റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നാലിൽ മൂന്ന് പ്രതികളേയും വിചാരണക്കോടതികൾ വെറുതെ വിടുന്നു എന്നാണ്.
നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് , അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല.
ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് രണ്ടാമത്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇരുട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കിയാൽ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇവിടെ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പല ക്രിമിനൽ കേസുകളും പോലീസ് ഫയലുകളിൽ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.
സുരക്ഷയുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ മേഘാലയ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. മേഘാലയയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും സഞ്ചാരം നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ക്രൈം റെക്കോർഡുകളിൽ ഡൽഹി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് . സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ അധികാര വാഴ്ചയുണ്ടായിട്ടും സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ വസ്തുത. ഇന്ത്യയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അസം ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ സ്ഥലം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക്. ഹരിയാനയിൽ പ്രതിശീർഷ കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക് 3.8 ആണ്. കവർച്ച, മോഷണം, കൈക്കൂലി, കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം തുടങ്ങിയവ സംസ്ഥാനത്തിൽ വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. . അതിനാൽ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു.
ഒഡീഷ മോഷണത്തിനും മോഷണത്തിനും കൈക്കൂലിക്കും പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ്. വിവിധ മേഖലകൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ലഹരിയുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് . മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായി, യുവാക്കൾ വലിയ തോതിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രൈം റേറ്റിൽ ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിശീർഷകുറ്റകൃത്യഅനുപാതം 3.6 ആയി വർദ്ധിച്ചു.
മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ലൈംഗികാതിക്രമം, കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ധാരാളം ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാന കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും ഉയർന്നുവരുന്ന ദുഷ്പ്രവണതകളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നതും, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളും നയരൂപീകരണം നടത്തുന്നവരും ശരിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനകൾ ഫലപ്രദമായ കുറ്റകൃത്യ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും അധഃസ്ഥിതരുടെ സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറെ വിപുലവും അനുദിനം വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഭയം, അവിശ്വാസം, അരക്ഷിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് കീഴാളരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിത നിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഉയർന്ന കുറ്റകൃത്യനിരക്കുകൾ ഉള്ള ജനസമൂഹങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ തകർച്ചയും, ഒറ്റപ്പെടലും, സാമൂഹ്യപങ്കാളിത്തത്തിൽ കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ആഘാതം ഇരകളിലേക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു, ഇത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

ഹത്രാസ് കേസ്
വിദ്യാസമ്പന്നരായ ദളിത് യുവാക്കളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ദളിതർക്കെതിരായ തുടർച്ചയായി അരങ്ങേറുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹത്രാസ് സംഭവം. 19 വയസുകാരിയായ ദളിത് സ്ത്രീക്കെതിരെ താക്കൂർമാർ (ഭൂപ്രഭുക്കൾ) നടത്തിയ ഈ ക്രൂരതയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും തങ്ങളുടെ ഞെട്ടലും വേദനയും രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസ് ജില്ലയിൽ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മനീഷ വാത്മീകി പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. പ്രസവശേഷം ഭാര്യാസഹോദരിയുടെ ശ്രമഫലമായാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
കേസ് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചെങ്കിലും അവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പോലീസ് അധികാരികൾ മൃതദേഹം ബലമായി ദഹിപ്പിക്കുകയും ആ സമയത്ത് പോലീസ് അവരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ വിചാരണക്കോടതി നാല് പ്രതികളിൽ ഒരാളൊഴികെ എല്ലാ പ്രതികളെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി (എല്ലാവരും ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു.) ദലിതർക്കും ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്ന നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും, കൊലപാതകത്തിന് തുല്യമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കും ഒരു പ്രതി മാത്രം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.


അടിയേറ്റു ചതവുകളുമായി, അരയിൽ നിന്ന് താഴേയ്ക്ക് നഗ്നയായി ബോധരഹിതയായി അവളെ പാടത്ത് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. അവളുടെ നട്ടെല്ല് തകർന്നിരുന്നു , അവളിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നിരുന്നു , അവൾ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ നാവിൽ ഒരു വലിയ മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും താൻ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായെന്ന് യുവതിക്ക് പോലീസിന് മൊഴി നൽകാനായി.
തന്നെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കൊലപ്പെടുത്തുവാനായി കഴുത്ത് ഞെരി ക്കുകയും ചെയ്തതായി 19 കാരിയായ പെൺകുട്ടി തന്റെ മരണ മൊഴിയിൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനോട് പറഞ്ഞു. കുറ്റവാളികളായി നാല് ഉയർന്ന ജാതി ഹിന്ദു അയൽവാസികളുടെ പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു .
രണ്ടാഴ്ചയോളം ജീവനുവേണ്ടി പോരാടിയ അവൾ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരിച്ചു. പിന്നീട് അന്വേഷണം സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് (സി.ബി.ഐ.) മാറ്റി.
ഇന്ത്യയിലെ 80 മില്യൺ ദളിത് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വ്യാപകമായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളെ ഈ സംഭവം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ സമുദായങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ, ഇന്ത്യയുടെ കഠിനമായ ജാതി ശ്രേണിയുടെ ഏറ്റവും താഴെയാണ്.
2012-ൽ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ബസിൽ 23 കാരിയായ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം മുതൽ ബലാത്സംഗവും ലൈംഗികാതിക്രമവും ഇന്ത്യയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ സംഭവം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തെ ബലാത്സംഗ നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമായി. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ഇപ്പോഴും കുറവാണ്.
സത്യത്തിനു പകരമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഗോത്രങ്ങളും ദളിതരും വംശീയ പദവിക്കും പ്രത്യേകാവകാശത്തിനും വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ, അവർ ഭരണകൂടപിന്തുണയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. മണിപ്പൂർ കലാപം ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്, ലൈംഗിക അതിക്രമം, കൂട്ടബലാത്സംഗം, കൊലപാതകം, വീട് നശിപ്പിക്കൽ, നിർബന്ധിത സ്ഥലംമാറ്റം, കലാപം, പീഡനം, മോശം പെരുമാറ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളും ഭരണവർഗത്തിന്റെയും അവരുടെ പോലീസിന്റെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ അവിടെ നടന്നു.
മെയ്തി എന്ന ഒരു പ്രബല സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരും മറ്റു സമുദായക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളും നൂറുകണക്കിന് പള്ളികളും അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു , കൃഷിഭൂമികൾ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടു . ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും ബിസിനസ്സും എല്ലാം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലിംഗാധിഷ്ഠിതമായ അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറി.
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ആദിവാസി സ്ത്രീകളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന മറ്റൊരു കേസ് കൂടി പുറത്തുവന്നു.
ഇംഫാലിലെ ഒരു കാർകഴുകൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മണിപ്പൂരിലെ കാങ്‌പോക്പി പ്രദേശത്തെ രണ്ട് യുവതികളെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് .
ഇന്ത്യയിലുടനീളം ദളിതർക്കെതിരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകൾ ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ. മേൽജാതിക്കാരും ‘വിശേഷാവകാശങ്ങളുള്ള’ കുറ്റവാളികളും നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനവും പക്ഷപാതപരവും വിവേചനപരവുമാണ്.
കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചമാണെങ്കിലും മികച്ചതല്ലെന്ന വസ്തുത ചില പഠനങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടി. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സമാധാനപരമാണ്, അവരെ കേരളത്തിൽ അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ആളോട് അവർ പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലവും സമൂഹവും മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് , പക്ഷേ അത് ഇവിടെ കേരളത്തിലില്ല”, “ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു, അവർ കേരളത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ”
പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പോക്‌സോ കേസുകളുടെ എണ്ണം യുപി, മഹാരാഷ്ട്ര, എംപി എന്നീ സംസഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളതിന്റെ പകുതിയോളം വരും.
കീഴ് വെൺമണി കേസ്
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് ശേഷവും കർഷകത്തൊഴിലാളികളെ അടിമകളായി കണക്കാക്കി വന്നു . 1968 ൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണം ജില്ലയിലെ കീഴ് വെൺമണിയിൽ 44 പേരെ ഭൂപ്രഭുക്കൾ ക്രൂരമായി അഗ്നിക്കിരയാക്കി കൊല്ലുകയായിരുന്നു, അതിൽ 16 പേർ സ്ത്രീകളും 16 പേർ 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുമാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കും, രാജ്യത്തുടനീളം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദളിതരുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്കും എതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു “വെൺമണി” സംഭവം.
സൺഗ്ലാസും വിലകൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ദളിതർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദളിതർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തടയുന്നുണ്ട് .
ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ
2020 ലെ എൻസിആർബി റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് 2019 ൽ 25 ദുരഭിമാനക്കൊല കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത് 2004 നും 2009 നും ഇടയിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ തന്നെ 195 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.
ദലിത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് ഡിഫൻഡേഴ്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക്, നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വിമൻ ലീഡേഴ്‌സുമായി സഹകരിച്ച് ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത്, ബിഹാർ, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്‌നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, യുപി എന്നീ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദുരഭിമാനക്കൊലയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് .
ദുരഭിമാനക്കൊല തടയാൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക നിയമമില്ല. എന്നാൽ 2012ൽ തന്നെ ദുരഭിമാനക്കൊലയ്‌ക്കെതിരെ പ്രത്യേക നിയമം വേണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ലോ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു .
2018 ലെ ശക്തിവാഹിനി വേഴ്‌സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിൽ , സുപ്രീംകോടതി ദുരഭിമാനക്കൊല ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമായി കണക്കാക്കുകയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിരോധ, പരിഹാര, ശിക്ഷാനടപടികൾ എന്നിവ എത്രയുണ്ടെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
മധ്യപ്രദേശിലെ രത്തൻബസായ് ഗ്രാമത്തിൽ 18 കാരിയായ ശിവാനി തോമറേയും 21 കാരനായ രാധേശ്യാം തോമറേയും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) നിയമം, കുറ്റകൃത്യം പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗത്തിലെ അംഗത്തെ അപമാനിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള മനഃപൂർവമായ അധിക്ഷേപത്തിന്റെയും ഭീഷണിയുടെയും ഘടകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത്തരം വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ അപമാനിക്കുന്നതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും ആയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റത്തിന് വിധേയമാകില്ല.
എന്നാൽ നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എസ് സി / എസ് ടി സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്.
ദലിതർക്കും ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമെതിരെ ജാതീയരായ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്.


സ്ഥാപനപരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത 40 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ ഐഐടിയിൽ ബിടെക് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ദർശൻ സോളങ്കി ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രോഹിത് വെമുല, പായൽ തദ്വി, അർഷൻ സോളങ്കി, അനിൽകുമാർ എന്നിവരുടെ കേസുകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജാതി വിവേചനം കാണിക്കുന്നു.
ഉപസംഹാരം
കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംഘപരിവാറും ‘അമൃത് കാൽ’ ൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവർ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻപൗരന് “ആരുടെയോ ” സമ്മാനമാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് (“ഹമാര സംവിധാൻ ഹമാര സമ്മാൻ “)

സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജീവിതം അസാധ്യമാണ്. അംബേദ്കർ തന്റെ മഹത്തായ സംഭാവനകളിൽ , തന്റെ എല്ലാ രചനകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും എല്ലാം മോചനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ സമീപകാലസാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹികക്രമത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യചരിത്രം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ബോധപൂർവം വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുത്വയുടെ പ്രചരണരീതിയാണ് . ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വിതരണസമ്പ്രദായവും ഭീഷണികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അതിനോട് ഫലമായി, നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ ഹിന്ദുമതനീതിവിതരണ സംവിധാനവുമായി കൈകോർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധികാരവിഭജനസിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ഘടനയാണ്, എന്നാൽ അതും ഭീഷണിയിലാണ്. ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറെ മൂല്യമുള്ള ഒന്നാണ്. സോഷ്യലിസം, മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ തത്വങ്ങളും ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സമീപഭാവിയിൽ അവ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളും നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്കുവേണ്ടിയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ.

Adv Bindu Ammini is a Dalit activist, advocate and founder member of Dalit Times. She also bagged several awards like Grant recipient of Shuttle worth Foundation 2021 November session and Women’s Leadership National Award of Bahujan Sahithya Academy 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
WhatsApp