വീടിന്റെ ആത്മഗതം

വീടിന്റെ ആത്മഗതം ജയശീലന്‍ എം. എ. (1988 ME) ആ ഓണക്കാലത്താണ്  അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയത്…  പെരുമഴ പെയ്ത് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.  അതിനുമുമ്പു തന്നെ പോയി… വീടിന്റെ എല്ലാം അച്ഛൻ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ആരോഗ്യവും അച്ഛൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. കൊച്ചു മക്കളിൽ ചിലർ ജനിച്ചു…

WhatsApp