പ്രിയപ്പെട്ട ദുഷ്ടന്

പ്രിയപ്പെട്ട ദുഷ്ടന് ഷഫീഖ്  പാറയിൽ വളപ്പിൽ (2014  EEE) ഒരു നരച്ച പകലിലിരുന്നാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ എഴുത്ത് എഴുതുന്നത്. മഴപ്പകലുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഓർമകൾ ചുരം കയറി വീണ്ടും നിന്നിൽത്തന്നെ  ഇടിച്ചുനിന്നത് .എന്നെ ഓർമയില്ലേ?…

WhatsApp