കോവിഡാനന്തരലോകം- ചില ചിന്തകൾ

കോവിഡാനന്തരലോകം- ചില ചിന്തകൾ സന്തോഷ് കുമാര്‍ കോറോത്ത് (1988 CE) മനുഷ്യരാശി  ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി  അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ തലമുറ നേരിട്ടുളളതില് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. സകല ചരാചരങ്ങളെയും കീഴടക്കി മുന്നേറുന്ന…

WhatsApp