ട്രാൻസ് ആൾ ദൈവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം

ട്രാൻസ്: ആൾ ദൈവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം Ashtamoorthy 2007 EEE ആധുനികമായ ഒരു സംഗീതപാരമ്പര്യം ആണ് ട്രാന്‍സ്. ഇലക്ട്രോണിക് ജനിതകമായ സംഗീതരേഖകളാണ്‌ മുഖ്യമായും ട്രാൻസ് മ്യൂസിക്കിൽ ഉള്ളത്. അതൊരു ഹിപ്നോട്ടിക്  സമാന അവസ്ഥയാണ്. അതിന്റെ…

WhatsApp