ഗോപുരവാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ

ഗോപുരവാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ Athira.K  (CS 2009) ഹരേ രാമ … ഹരേ രാമ … രാമ രാമ… ഹരേ ഹരേ..!! ഏതോ നിറം കെട്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഞെട്ടി ഉണർന്നു കാതോർത്തപ്പോൾ കേട്ടത് നാമജപമാണ്.…

WhatsApp