From The Editor’s Desk

From The Editor’s Desk    ജീവിതത്തിന്റെ യൗവ്വനകാലത്തു മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലുടനീളം തുടരേണ്ടതാണു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിലെ സർഗ്ഗാത്മകത അതു പോലെ തുടരുകയും കൂടുതൽ ബൃഹത്തായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്ത…

WhatsApp