ഫ്രഞ്ച് Cinematheque – പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചരിത്ര വിജയം

ഫ്രഞ്ച് Cinematheque – പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചരിത്ര വിജയം (Garlin Vincent 2009 CS) Cinematheque എന്നാല്‍ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന സിനിമകളും, ആര്‍ട്ട് ഹൌസ് സിനിമകളും, പരീക്ഷണ/പാരലല്‍ സിനിമകളും സൂക്ഷിക്കുകയും, പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. സാധാരണ…

WhatsApp