ജഗന്നാഥൻ – കഥ

ജഗന്നാഥൻ (എം. നന്ദകുമാര്‍. 1988 EE) വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്- 1992ൽ-  ഞാൻ ആദ്യമായി ജഗന്നാഥനെ  കണ്ടു. ഡിസംബറിൽ ദൽഹിയിലെ തണുത്തു മരവിച്ച ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ. സിരി ഫോർട്ടിൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ. ഞാനും…

WhatsApp