എഴുത്തും ജനാധിപത്യവും

എഴുത്തും ജനാധിപത്യവും നന്ദകുമാർ (1988 EEE) ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിട ത്തോളം ഭരണകൂടവുമായുള്ള ബന്ധം പൊതുവെ സംഘർഷ ഭരിതമാ യിരിക്കും. നിലവിലുള്ള വിവിധതരം അധികാര സ്ഥാപന ങ്ങളുമായി സമരസപ്പെടാത്ത ചില നിഷേധങ്ങൾ എല്ലാ നല്ല…

WhatsApp