വ്യാജ ശാസ്ത്രജ്ഞർ : സംഘടിത വിഭാഗവും  അസംഘടിത വിഭാഗവും

വ്യാജ ശാസ്ത്രജ്ഞർ : സംഘടിത വിഭാഗവും  അസംഘടിത വിഭാഗവും (നാസിൽ മുഹമ്മദ് 2013 EC)     ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അസത്യങ്ങളും അർദ്ധ സത്യങ്ങളും പൂർണമായ ആധികാരികതയോടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില നവ…

സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ???

സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ??? NAZIL MOHAMMED [2013 EC] നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതു മണ്ഡലങ്ങളിലും പലപ്പോഴായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. പുതുതായി ഒരു ബഹിരാകാശ ദൗത്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ, മംഗൾയാനോ…

WhatsApp