കേരളo: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും

കേരളo: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും Nidhin Davis (2014 CE) നാടിനെ നടുക്കിയ പ്രളയം നേരിടുന്നതിൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലെ ഓരോ വകുപ്പും പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ലോകത്തിനു തന്നെ…

WhatsApp