അതിര്

അതിര്… Nisha Sukesh [1996 CE] പലായനങ്ങൾക്ക് ഭൂപടമില്ല.അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകത്ത്നിസ്സഹായതയുടെഒട്ടിയ വയറിൻമേൽതുരുമ്പെടുക്കാറായചൂണ്ടു പലകകളിൽനിങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടത്….ഞങ്ങൾ പലായനം ചെയ്യേണ്ടവർ. അഴുകിയ അധികാരത്തിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ. ഒലിച്ചുപോകുന്ന മണ്ണിനു മുകളിൽകാൽ വിരൽ കൊണ്ട്വരകൾ വരച്ച്,അതിന് മുകളിൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പണിത വരമ്പുകൾ,മതിൽക്കെട്ടുകൾ. പിന്നെ എന്നാണ്നിങ്ങൾ ഉടമസ്ഥരുംഞങ്ങൾഅഭയാർത്ഥികളുമായത്? ഒരു…

ഭൂപടങ്ങളിൽ രേഖപെടുത്താത്തവർ

ഭൂപടങ്ങളിൽ രേഖപെടുത്താത്തവർ Nisha Sukesh 1996 Civil ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വസിക്കാനുള്ള അവകാശം തുല്യമാണെന്നിരിക്കെ , നിറത്തിന്റെയോ, ജാതിയുടെയോ, വംശത്തിന്റെയോ പേരിൽ ചില മനുഷ്യർക്കു മാത്രം ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഭീകരമാണ്.  നീതി…

WhatsApp