മരണമന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാൾ

മരണമന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാൾ നിശാന്ത്   (ICE 2004) ഞാൻ അപ്പാപ്പനെ കാണുന്നു റോഡിനരികിൽ നടപ്പാതയിൽ ഒരു അപ്പാപ്പൻ ഇരിക്കുന്നു വെളുത്ത ജുബ്ബ, വെളുത്ത ധോത്തി പച്ച നിറത്തിൽ ക്‌Iറിത്തുടങ്ങിയ തോർത്ത്‌ മുഷിഞ്ഞ ഊന്നുവടി മുഖം…

WhatsApp