മൂന്ന് പ്രണയ കവിതകൾ

മൂന്ന് പ്രണയ കവിതകൾ Pushpa Baby ThomasW/o Baiju Kalluparambil 1992 EC കാവ്യാഗതം എഴുതിയതൊക്കെയും നിന്നെ കുറിച്ചായിരുന്നു. നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു.അക്ഷരങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞത് നീയായിരുന്നു.അക്ഷരമായ നമ്മുടെ പ്രണയം കവിതയായ് പിറവിയെടുത്തു ; നമ്മിലൂടെ ….…

WhatsApp