അതിഥികളെ തേടി ….

അതിഥികളെ തേടി… RAFIQUE ZECHARIAH [1990 CE]  എൻ.എസ്.എസ് എൻജിനീയറിങ്ങ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം. പഠനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥിരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലും കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു പോലെ ഇടപെട്ടിരുന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു. അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ…

WhatsApp