കേരളം തോൽക്കില്ല!!!

കേരളം തോൽക്കില്ല!!!   ആര്‍. ഡി. സൌമിത്ര [2016 EC] ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു വിധിയാണ് ശബരിമല സ്ത്രീശാക്തീകരണ വിഷയ ത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുമുണ്ടായത്. പത്തിനും അമ്പതി നും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരി മലയിൽ…

WhatsApp