ലിറ്റിൽ വുമൺ (Little women)

ലിറ്റിൽ വുമൺ (Little women) സരിത അനൂപ്  2002 IC പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് രചിക്കപ്പെട്ട ,അന്ന് ഏറെ വാഴ്ത്തപെട്ട ഇന്നും എത്രയോ വായിക്കപ്പെടുന്ന കുറെയധികം ചലച്ചിത്ര ആഖ്യാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി വീണ്ടും സിനിമ ആക്കുമ്പോള്…

WhatsApp