ലിറ്റിൽ വുമൺ (Little women)

ലിറ്റിൽ വുമൺ (Little women) സരിത അനൂപ്  2002 IC പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് രചിക്കപ്പെട്ട ,അന്ന് ഏറെ വാഴ്ത്തപെട്ട ഇന്നും എത്രയോ വായിക്കപ്പെടുന്ന കുറെയധികം ചലച്ചിത്ര ആഖ്യാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി വീണ്ടും സിനിമ ആക്കുമ്പോള്…