അതിർത്തി …

അതിർത്തി … SHAFEEKH RAHMAN [2006 IC]   വിയർപ്പു തുടച്ചു കടലാസ് നോക്കി കണ്ണ് കലങ്ങി, അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോയി 47-ല്‍ ജനിച്ച ഞാന്‍ പട്ടികയിലില്ലതൊണ്ണൂറു കവിഞ്ഞ മാതാവുംപണിയില്ലാത്ത മുപ്പത്തഞ്ചുകാരൻ മകനും പട്ടികയിലില്ല.ഇല്ലാത്ത രേഖകളാൽ ,മഹാരാജ്യത്തെ രേഖകളിൽ നിന്ന് വെട്ടി…

WhatsApp