ദർശനയും പ്രളയപുനരധിവാസവും

ദർശനയും പ്രളയപുനരധിവാസവും   SHIBU KA  [2008 CE]  ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാ ദുരന്തത്തെയാണ് 2018 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ചത്. അതിവർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും സൃഷ്ടിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവർണ്ണനീയമാണ്‌. അനവധി ജീവനുകൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. പാർപ്പിടവും…

WhatsApp