ക്യാമ്പസിലേക്കു വീണ്ടും

ക്യാമ്പസിലേക്കു വീണ്ടും Sreenadhan S1982 EEE തരിക നീയിന്നെനിക്കഴലിൻ നിശാന്തത്തി-ലണയും ഉഷസ്സിന്റെ ഹരിതഗീതങ്ങളായ്ശാന്തി വന്നലിയുമരയാലിലത്താലിയിൽപകരുമിക്കാറ്റിന്റെ ഭൂപാളകീർത്തനം. വേനലിൽ, വർണ്ണപ്പതാകകൾ സാക്ഷിയായ്കത്തുന്ന തരിശുകൾ അളക്കുന്ന ചങ്ങലആർദ്രനയനങ്ങളിൽ ടെലിമെട്രി, പിന്നെയ-ക്കൌമാരമോഹങ്ങളുരുകുന്ന മൂശകൾ.യന്ത്രതാപത്തെശ്ശമിപ്പിച്ച പെണ്ണിന്റെകണ്ണുനീരുറവകൾപാതിരയെണ്ണയെരിയിച്ച പുസ്തകംപാതിവരച്ചു നിറുത്തിയ സ്കെച്ചുകൾ.…

WhatsApp