മാർക്സിസവും ഫെമിനിസവും തമ്മിലുള്ള അസന്തുഷ്ട വിവാഹം

മാർക്സിസവും ഫെമിനിസവും തമ്മിലുള്ള അസന്തുഷ്ട വിവാഹം ശ്രേയസ്  (2017 EC) മാർക്സിസം പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമായ ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണെന്നും അതിൻറെ വർഗവിശകലനരീതികൾ ലിംഗാസമത്വത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നതുമായിരുന്നു എക്കാലത്തെയും മുഖ്യധാരാ ഫെമിനിസ്റ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രധാന വിമർശനം. സ്ത്രീകളുടെ പൌരാവകാശങ്ങളെ ചുറ്റിപറ്റി…

WhatsApp