വിജയൻ ചില വിയോജിപ്പുകൾ … 

വിജയൻ ചില വിയോജിപ്പുകൾ …  ശ്രീനാഥൻ എസ് [1977-82 EEE] ഓ. വി. വിജയൻ  എന്ന മഹാപ്രതിഭയോടുള്ള ചില വിയോജിപ്പുകൾ  വിനയപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തിനു മുമ്പ്  തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ എന്റെ ചില ധാരണകൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്.…

WhatsApp