മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കൊച്ചുപൊട്ടുകൾ

മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കൊച്ചുപൊട്ടുകള് Sunil Kumar Sudhakaran   (95 Civil) നാല് വയസ്സു മുതൽ ഏതാണ്ട് പതിനേഴു വയസ്സു വരെ, 100% പ്രദേശവാസികളും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളായ ലക്ഷദ്വീപിലായിരുന്നു ജീവിതം. അച്ഛന് കേന്ദ്ര സർവീസിലായിരുന്നു ജോലി.…

WhatsApp