ആദ്യ നാളുകൾ

ആദ്യ നാളുകൾ VM Sunil 1982 CE കോളേജില്‍ രഹസ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ജില്ലയിലെ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.  കോളേജ് യൂണിയന്റെ ആ വര്‍ഷത്തെ മാഗസിൻ കാമ്പസ്സിലെ കാലികളെ മേക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു എന്ന കാരണം…

സ്വപ്‌നങ്ങൾ വേരുറപ്പിച്ചതെങ്ങിനെ​

സ്വപ്‌നങ്ങൾ വേരുറപ്പിച്ചതെങ്ങിനെ വി.എം സുനിൽ(1982 CE) പാലക്കാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭ നാളുകൾ 1957ല്‍ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തില്‍ വന്ന സ: ഇ.എം.എസ് ന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയെ വിമോചന സമരത്തിലൂടെയാണ്…

WhatsApp