മഴ

മഴ…! VINAYAN [2012 ME] ചില്ലുജനാല.ജലച്ചായ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന മാന്ത്രികനായ ചിത്രകാരൻ.നിറങ്ങളെല്ലാം നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്നകാന്‍വാസ്.കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ്ഒഴുകി വരുന്ന നദി.കനക്കുന്ന മുളംകാട്. നനഞ്ഞുപോയൊരു കരിയിലക്കിളി ഇലച്ചുവട് തേടുന്നു.കറുത്ത തായ്തടിയിലൂടെഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴുവഴുത്ത മഴപ്പാമ്പ്.കരഞ്ഞു കറുത്ത മുഖവുമായി വന്ന്ഒടുവിൽഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻമൂകതക്ക് വിട്ട്നിശബ്ദമായി വിടപറയുന്ന എന്റെ…

WhatsApp