റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വാക്കുകൾ

റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഒമർ ഷെറിഫ് [1991 EEE] ഇരുളിൽ പാതിമയക്കത്തിലെപ്പോഴോ പല വാക്കുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ പകരം വാക്കുകൾ കാത്ത് തെരുവിൽ വരി നിൽക്കുന്നൊരു കവിത- മൂർച്ഛിച്ചു വീഴാറായ ഏതോ നിഴൽ പറ്റി….…

പന്തങ്ങൾ …

പന്തങ്ങൾ… ഒമർ ഷെരിഫ് [1987-91 EEE] നമ്മുടെ കവിതകളിലും മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലും കൊടികളിലും പടപ്പാട്ടുകളിലും ഇത്രയേറെ തീപ്പൊരികളും തീപ്പന്തങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടും ഒരാൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുടലുകൾ കത്തിച്ച്‌ എവിടെക്കുമല്ലാതെ ഒരു ജാഥ നടത്തിയതെന്തേ…? ശാപവാക്കേറിയാതെ നഗരമേരിക്കാതെ ഒരുവൾ സ്വയം…

WhatsApp