മാറുന്ന എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ലോകം

മാറുന്ന എഞ്ചിനീറിങ് ലോകം Rafeeq Zacharia1990 CE കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എൻജിനീയറിങ് ശാഖയിൽ പഠനം നടത്തി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ആധുനിക കേരളത്തിലെ രണ്ടാം തലമുറയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻഫർമേഷൻ യുഗവും എങ്ങനെ…

WhatsApp