നൊസ്റ്റാൾജിയ

നൊസ്റ്റാൾജിയ… ARUN VT [2010 CE] സ്വപ്നം  കാണാൻ  യാതൊരു വിധ ചിലവുമില്ല  എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മുതൽ മുടക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റൊന്നാണ് ഓർമ്മകൾ അടുക്കിപെറുക്കുന്നത്. ആരും പറയാതെ തന്നെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലായി…

WhatsApp