ഇംഫാലിൽ കണ്ടത്

ഇംഫാലിൽ കണ്ടത് ദിനേശ് ആർ 1995 മെക്കാനിക്കൽ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ. നിറയെ കുളങ്ങളും തോടുകളും. പാടങ്ങൾക്ക് അതിരിടുന്ന വൻ മലകൾ. കരിമ്പനകൾ മാത്രം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇത് മണിപ്പൂർ തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിൽ…

WhatsApp