പെൺപക്ഷം

പെൺപക്ഷം നിമ കെ.എൻ, 2010 Civil വീണ്ടുമൊരു  മാർച്ച്  8,  അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ  ദിനം. ഉത്തരാധുനിക കാലത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന പെൺപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാന ത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ  ആ വസ്തുത…

അഗ്നിഹോത്രം – ഒരു ആലോചന കുറിപ്പ്

അഗ്നിഹോത്രം – ഒരു ആലോചന കുറിപ്പ് (നിമ കെ എൻ 2010 CE) “പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിന്റെ” കഥകളും അതിന്റെ ഉപകഥകളായി ഇറങ്ങിയ നിരവധി പതിപ്പുകളും മലയാളികൾക്കെന്നും ഗൃഹാതുരത്വം തുളുമ്പുന്ന ഓർമ്മകളാണു. അവയിൽ എനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്‌ കെ.ബി.ശ്രീദേവിയുടെ…

WhatsApp