പ്രതിരോധത്തിന്റെ പുതുവഴികള്

പ്രതിരോധത്തിന്റെ പുതുവഴികള്‍ (വിഷ്ണു ആർ പി 2010 IC) രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ അഴിമതിയും, സ്വജനപക്ഷപാതവും കൊണ്ടു പൊറുതി മുട്ടിയ ജനങ്ങൾക്കു മധുര മനോജ്ഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളും വർഗീയതയും കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്തു വിറ്റാണു …

WhatsApp